آتش سوزی زخمی بر تن طبیعت

مهاباد/بالویز/ آتش سوزی به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر پوشش های طبیعی محسوب می شود، که می تواند

بیشتر بخوانید