طبیعت ، نیاز ماست

مهاباد/ سرویس عکس،بالویز/ اگر امروز کسی زیر سایه می‌نشیند، به خاطر کسی است که مدتها پیش، درختی کاشته است.‌ طبیعت،نیاز ماست ، از طبیعت زیبایمان محافظت کنیم. مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۴/۲۳ – ۲۳:۴۵:۱۰ / خبر ۲۷۴۵ / کد خبر ۱۲۹۰۶ / چ

طبیعت ، نیاز ماست

مهاباد/ سرویس عکس،بالویز/ اگر امروز کسی زیر سایه می‌نشیند، به خاطر کسی است که مدتها پیش، درختی کاشته است.‌

طبیعت،نیاز ماست ، از طبیعت زیبایمان محافظت کنیم.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۴/۲۳ – ۲۳:۴۵:۱۰ / خبر ۲۷۴۵ / کد خبر ۱۲۹۰۶ / چ