شکارچیان غیر مجاز در ارتفاعات کوهستانی شهرستان اشنویه دستگیر شدند

مهاباد-بالویز-رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە گفت :شکارچیان غیر مجاز توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست اشنویه دستگیر شدند. به گزارش سرویس محیط زیست،پایگاه خبری تحلیلی بالویز“کریم خضری” اظهار داشت:در جریان گشت و کنترل یگان حفاظت شهرستان اشنویە در مناطق کوهستانی این شهرستان از جملە مناطق کانی خمو، کانی انیس در ارتفاعات روستای گلاز […]

مهاباد-بالویز-رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە گفت :شکارچیان غیر مجاز توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست اشنویه دستگیر شدند.

به گزارش سرویس محیط زیست،پایگاه خبری تحلیلی بالویز“کریم خضری” اظهار داشت:در جریان گشت و کنترل یگان حفاظت شهرستان اشنویە در مناطق کوهستانی این شهرستان از جملە مناطق کانی خمو، کانی انیس در ارتفاعات روستای گلاز و ارتفاعات تالجار از شکار غیر مجاز جلوگیری بەعمل آمد.

“خضری” در ادامە افزود:مامورین یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان با  شناسایی شکارچی متخلف حرفه ای طی حکم نیابت از دادستان با ورود به منزل در یکی از شهرستان های همجوار موفق بە دستگیری وی شدند.

رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە تصریح کرد:متخلف بارها اقدام به شکار انواع پرندگان و پستانداران و همچنین آبزیان کرده و از محل متواری شده بود. که‌توسط مامورین یگان حفاظت‌محیط زیست‌این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

وی اضافه کرد: با توجه به مستندات موجود و اقرار متهم به شکار و صید پروندەجهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشنویه ارسال شده است .

“خضری “گفت:در جریان این زنجیرە عملیات و گشت و کنترل یگان حفاظت در مناطق کوهستانی گفتە شدە تعداد ٦ قبضە اسلحە شکاری از شکارچیان غیر مجاز در این زیستگاهها در حین شروع بەشکار کشف و ضبط گردید و از ادامە روند شکار آنان ممانعت بعمل آمد.

“کریم خضری” با تاکید بر پتانسیل زیستگاههای این شهرستان اظهار نمود:دیگر اجازە نخواهیم داد تا  این زیستگاهها محلی برای جولان شکارچیان غیرمجاز مورد سواستفادە قرار بگیرند و یگان حفاظت بە صورت شبانەروزی آمادە حفاظت و حراست از این مواهب الهی است.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز– ۹۹/۰۷/۰۶-۱۶:۰۵/ی