با هدف دریافت دیدگاه‌ها و نقطه نظرات

سامانه تلفنی ۱۳۷ شهرداری مهاباد راه اندازی شد

تمامی انتقاد و نظرات جهت پیگیری به سمع و نظر شهردار مهاباد ارجاع خواهد داد.

مهاباد/بالویز/ادارە ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری مهاباد از راه اندازی  سامانه تلفنی ١٣٧ شهرداری در راستای پاسخگویی بە شهروندان مهابادی خبر داد.

به گزارش یرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز”امروزه جوامع بشری با توجه به رشد فزآینده ارتباطات و اطلاعات، نیاز به مدیریت خاصی دارند که بتوانند از سرمایه های انسانی و اجتماعی بهره کافی را ببرند تا با مدیریت صحیح در زندگی روزمره تسهیلات ویژەای فراخور زندگی اجتماعی فراهم آورند.

کاهش زمان انجام خدمات، افزایش کیفیت و تسهیل در انجام ارتباطات را می توان از نیازهای تعاملات اجتماعی در عصر کنونی نام برد.

با توجه به گسترش فرآینده ابزارهای ارتباطی برپایه IT و دسترسی آسان شهروندان به سیستم مخابرات از قبیل تلفن ثابت ؛ همراه و امکانات رایانەای و اینترنتی و با توجه به اشتغال روز افزون شهروندان جهت انجام امور روزمره زندگی استفاده از تکنولوژی‌های ساده و در دسترس، جهت تسهیل در این ارتباط از اهمیت ویژەای برخوردار می باشد.

سامانە تلفنی ١٣٧ شهرداری مهاباد با هدف دریافت دیدگاه‌ها و نقطه نظرات همشهریان در خصوص نحوەی مدیریت شهری و همچنین ایجاد ارتباط بیشتر با مدیران شهرداری; پاسخگوی ٢٤ ساعتە شهروندان گرامی می باشد و تمامی انتقاد و نظرات آنان جهت پیگیری به سمع و نظر شهردار مهاباد ارجاع خواهد داد.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۱۰/۲۷ – ۰۷:۵۰:۱۲ / خبر ۳۱۲۷/ کد خبر ۱۵۰۹۸/ د