دانش قدرت است

دانش قدرت است ،قدرت خرد است،خرد درک است ، به خود ایمان داشته باشید