بارش-باران

نخستین بارش تابستانی در مهاباد ثبت شد.

نخستین بارش تابستانی در مهاباد ثبت شد.