استاندار-آذربایجان-غربی-۲

در سه سال آینده سرانه تخت بیمارستان در مهاباد از میانگین کشوری بالاتر خواهد رفت.

در سه سال آینده سرانه تخت بیمارستان در مهاباد از میانگین کشوری بالاتر خواهد رفت.