استاندار-آذربایجان-غربی

با حضور استاندار آذربایجان غربی چند طرح عمرانی و درمانی در مهاباد افتتاح شد.

با حضور استاندار آذربایجان غربی چند طرح عمرانی و درمانی در مهاباد افتتاح شد.