فیلم/ تکنولوژی،رونمایی از ماشین پرنده

مهاباد/بالویز/ مخترعین تکنولوژی برای آینده حمل و نقل از ماشین پرنده ، در حال آزمایش و تست بر فراز آسمان مشاهده می شود،رو نمایی کردند. مهاباد/بالویز/۹۹/۰۸/۱۸-۱۵:۴۵/ی

فیلم/ تکنولوژی،رونمایی از ماشین پرنده

مهاباد/بالویز/ مخترعین تکنولوژی برای آینده حمل و نقل از ماشین پرنده ، در حال آزمایش و تست بر فراز آسمان مشاهده می شود،رو نمایی کردند.

مهاباد/بالویز/۹۹/۰۸/۱۸-۱۵:۴۵/ی