پاییز طاق بستان کرمانشاه

مهاباد/بالویز/سرویس عکس/با فرارسیدن فصل پاییز ،طاق بستان کرمانشاه رنگ و جلوه خاصی دارد.

مهاباد/بالویز/سرویس عکس/با فرارسیدن فصل پاییز ،طاق بستان کرمانشاه رنگ و جلوه خاصی دارد.