عکس/مهر مادری دربین حیوانات

عشق پدر و مادر به فرزندان هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و این موضوع در حیات وحش هم دیده می‌شود          

عشق پدر و مادر به فرزندان هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و این موضوع در حیات وحش هم دیده می‌شود