عکس/مهر مادری دربین حیوانات

عشق پدر و مادر به فرزندان هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و این موضوع در حیات وحش هم دیده می‌شود           درباره پست های اخیر رحیم بایزیدیمدیر مسئول در بالویزjournalist پست های اخیررحیم بایزیدی (مشاهدههمه) توزیع آرد ترمیمی برای کاهش صفوف در مهاباد – خرداد ۹, ۱۴۰۲ نمایشگاه ” هستی درون” […]

عشق پدر و مادر به فرزندان هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و این موضوع در حیات وحش هم دیده می‌شود