دو مار نر و ماده در ارتفاعات روستایی در شهر بانه

دو مار نر و ماده در ارتفاعات روستای حوتاش شهر بانه در استان کردستان

دو مار نر و ماده در ارتفاعات روستای حوتاش شهر بانه در استان کردستان