مدیر امور آب مهاباد

آب سد مهاباد ۸میلیون متر مکعب افزایش یافت

میزان آبی که در 4 دوره برای کشاورزی رهاسازی شده 100 میلیون متر مکعب و مشابه آن پارسال 87 میلیون بوده است.

مهاباد/بالویز/مدیر امور آب مهاباد گفت:ذخیره آب پشت سد مهاباد امسال در مقایسه با سال گذشته ۸ میلیون مترمکعب افزایش دارد.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز”رضا جهین”با اعلام این خبر اظهار داشت:میزان آبی که تا به امروز در سد مهاباد ذخیره شده ۷۰ میلیون متر مکعب است که نظیر سال قبل۶۲ میلیون بوده که حدود ۸ میلیون متر مکعب بیشتر ذخیره آبی داریم.

وی اضافه کرد: میزان آبی که در ۴ دوره برای کشاورزی رهاسازی شده ۱۰۰ میلیون متر مکعب و مشابه آن پارسال ۸۷ میلیون بوده است.

“جهین” تصریح کرد: میزان آبی که برای احیای دریاچه ارومیه هم رهاسازی شده ۶۲ میلیون متر مکعب که این میزان پارسال۲۸ میلیون متر مکعب بوده است.

همچنین میزان بارندگی در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۲در ایستگاه هواشناسی سد مهاباد ۱۱ میلی متربوده که نظیر سال قبلش ۲۵ میلی متر بوده است.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۱/۰۸/۱۲-۰۱:۱۲:۵۵/خبر۳۴۹۱/کدخبر۱۶۸۳۵/پ