صدای تیر اندازی شکارچیان متخلف در اشنویه را به دام انداخت

مهاباد/ بالویز/ رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە گفت:صدای تیر در ارتفاعات مشرف به روستاهای اشنویه،شکارچیان متخلف را به

بیشتر بخوانید

از تلف شدن آبزیان رودخانه کانی رش اشنویه جلوگیری شد

مهاباد/بالویز/رئیس ادارە حفاظت محیط زیست شهرستان اشنویە گفت:درپی گزارشات مردمی مبنی بر گرفتار شدن تعداد زیادی از آبزیان رودخانە کانی

بیشتر بخوانید