فیلم/ خوب دقت کنید اگر ماسک نزنیم چه اتفاقی می افتد

مهاباد/بالویز/در این انیمیشن به ما یاد آوری می کند،که در این بحران بهترین راه مبارزه و شکست کرونا زدن ماسک است. پس بایید بهترین ها را برای خود انتخاب کنیم. مهاباد/بالویز/۹۹/۰۸/۲۱-۲۰:۰۸/چ  

مهاباد/بالویز/در این انیمیشن به ما یاد آوری می کند،که در این بحران بهترین راه مبارزه و شکست کرونا زدن ماسک است.

پس بایید بهترین ها را برای خود انتخاب کنیم.

مهاباد/بالویز/۹۹/۰۸/۲۱-۲۰:۰۸/چ