فیلم /روئیت گرازهای وحشی در کوهستان های اشنویه

مهاباد/بالویز/فیلم تصاویر گرازهای وحشی در کوهستان های اشنویه را نشان می دهد که توسط شهروند خبرنگار ثبت شده است.  مهاباد/بالویز-۹۹/۰۷/۱۷-۲۱:۱۰/پ

مهاباد/بالویز/فیلم تصاویر گرازهای وحشی در کوهستان های اشنویه را نشان می دهد که توسط شهروند خبرنگار ثبت شده است. 

مهاباد/بالویز-۹۹/۰۷/۱۷-۲۱:۱۰/پ