تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی در مهاباد

تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی