افتتاح نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی ذر مهاباد

افتتاح نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی سازمان ملل و خبرگزاری در مهاباد

افتتاح نمایشگاه عکس

برپایی نمایشگاه عکس اسناد تاریخی