برپایی نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی

برپایی نمایشگاه عکس و اسناد تاریخی سازمان ملل و ایران

برپایی نمایشگاه عکس