مشکلات سگهای بلاصاحب در جلسه شورای اسلامی شهر مهاباد بررسی شد

مهاباد- بالویز”سفیر– مشکلات سگهای بلاصاحب و ولگرد مناطق سطح شهرستان مهاباد در جلسه شورای اسلامی شهر و انجمن حمایت از حیوانات (ژین) در مهاباد مورد بررسی قرار گرفت به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری و تحلیلی بالویز ” رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد ” اظهار داشت : مشکلات سگهای بلا صــاحب را از معضــلات شهر […]

مهاباد- بالویز”سفیر– مشکلات سگهای بلاصاحب و ولگرد مناطق سطح شهرستان مهاباد در جلسه شورای اسلامی شهر و انجمن حمایت از حیوانات (ژین) در مهاباد مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری و تحلیلی بالویز ” رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد ” اظهار داشت : مشکلات سگهای بلا صــاحب را از معضــلات شهر دانــست و ضمن اشاره به مصوبات شورای اسلامی شهر و اقدامات شهرداری در این زمـــینه، خواهان جدیــت بیشتر اعضای کارگـــروه با توجه به دستورالعمــلهای کشوری در برخورد با این مشـــکل شد.

“حامد حیدری ” با اشاره به درخواســـتها و گلایه های متــعدد شهروندان در خصــوص ضرورت جــمع آوری و کنــترل سگـــهای بلاصاحـــب، اقدامات انجام گرفته را کافی ندانــست و افزود: به منظور حل و فــصل این معضل، از هرگـــونه پیشنهاد و همکاری سمــنهای مردم نهاد و کارشناسان، استـــقبال خواهیم کرد.

ســـید عباس حســینی نائب رئیس شورای اســـلامی شهر، گفت : مشکلات سگهای بلاصــاحب هر سال عــلاوه بر آزار و حوادث ناگــواری که برای همشـــهریان ایجاد میکند باعث خسارت مـــادی هنگفتی برای شبکه بهداشت و شـــهرداری ناشی از گاز گرفتی اشخاص خواهد شــد.

وی ادامه داد : مجموعه شـــورای اسلامی شهر و شــهرداری از هیج گونه اقدامی برای رفـــع مشکل موجود دریغ نحواهـــد کرد و در همین حال از سایر اعضای کارگروه خواست برابر دســـتورالعمل های کشوری در زمینه امـــور کارشناسی و ملزومـــات کنترل و جمع آوری سگهای بلا صاحب،  شهـــرداری را یاری نمایند.

در ادامه، همچـــنین کارشناسان ادارات مربوطه درشبکه بهداشــت ، دامپـــزشکی ، محیط زیست بصـــورت کارشناســـی به بررسی موضوع و معــضل موجود پرداخته و راحــل هایی را جهت رفع و سامانـــدهی سگهای بلاصاحب ارائه نمــودند.

از دیگر حاضــران درجلسه نمایندگان انجمن حمایت از حیوانات ژیـــن بودند که ضمن ارائه گزارشــی از وضعیـــت موجود و مشکلات سایت فعلی نگهداری سگـــهای بلاصاحب در پیــر بله، پیشنهـــاداتی برای ساماندهی سایــت مذکور و رفع معضل سگهــای بلا صاحب در سطح شهر اظهار نمـــودند و خواهـــان مساعدت و همکاری بیشتر اعضای کارگـــروه شهرستان شدند.

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۴/۰۵ – پ – ۰۸:۱۰