فشار سنجی خون در مهاباد

ایستگاه فشار سنجی خون به صورت رایگان

ایستگاه سلامت

راه اندازی ایستگاه فشار سنجی رایگان دربین نماز گزاران مهابادی