ایستگاه سلامت رایگان ، سنجش اندازه گیری فشار خون در مهاباد

اسقرار اکیپ گروه شبکه  بهداشت درمان شهرستان مهاباد در مسیر نماز گزاران جمعه در مسجد جامع  این شهرستان  در خصوص سنج فشار خون و حضور مردم

اسقرار اکیپ گروه شبکه  بهداشت درمان شهرستان مهاباد در مسیر نماز گزاران جمعه در مسجد جامع  این شهرستان  در خصوص سنج فشار خون و حضور مردم

ایستگاه سلامت رایگان سنجش فشار خون در مهاباد و حضور مردم

ایستگاه سلامت سنجش فشار خون مهاباد