به زمان بندی خدا اعتماد کن

مهاباد – بالویز ” سفیر “  زمان بندی خدا بی نظیر است، نه هیچ گاه دیر، نه هیچ گاه زود، کمی بردباری می طلبد و ایمان … اما ارزش انتظار را دارد God’s timing is perfect.  Things are neither late, nor early. All you need to have is a bit of patience and faith, and […]

مهاباد – بالویز ” سفیر “  زمان بندی خدا بی نظیر است، نه هیچ گاه دیر، نه هیچ گاه زود، کمی بردباری می طلبد و ایمان … اما ارزش انتظار را دارد

God’s timing is perfect.  Things are neither late, nor early. All you need to have is a bit of patience and faith, and at the end, definitely it is worth it!

زمان معینی برای شفای شما وجود دارد، برای ارتقا یافتن شما، برای پیشرفت

There is a set time for your healing, for your promotion, for your progress

ممکن است فردا یا هفته دیگر یا ۵ سال دیگر از تاریخ امروز باشد

It may be tomorrow or another week or 5 years from today

خداوند وعده داده است که زمان معینی در آینده ما وجود دارد

God has promised that there will be a definite time in our future

اما خدا به ما نمی گوید که چه زمانی خواهد بود

But God does not tell us when it will be

بدانید که خداوند از قبل زمان آن را مشخص کرده است

Know that God has already determined its time

زمان مقررشده از قبل در تقویم شما قرار گرفته است

The set time is already in your calendar

حتی ثانیه ای نیز تأخیر نخواهد کرد

It won’t even be a second late

خداوندا! زمان من در دستان توست

My time is in your hands

خداوندا! به تو اعتماد دارم

God! I trust you

و می دانم که در زمان مقرر هر آنچه را که وعده داده ای

And I know that in due time whatever you have promised

به سمت من جاری خواهد شد

It will flow towards me

به زمانبندی خداوند اعتماد کنید

Trust God’s schedule

و آنگاه خداوند درهایی را برای شما باز خواهد کرد

And then God will open doors for you

که هیچ انسانی نمی تواند آنها را ببندد

That no human can close them

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز “  – ۹۹/۰۳/۲۲ – پ – ۱۹:۳۹