آب دریاچه ارومیه

تبخیر آب دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه

با آغاز فصل گرما تبخیر آب دریاچه ارومیه شروع شد