ساخت و ساز در محوطه حیاط مسجد شاه درویش مهاباد فاقد مجوزهای قانونی است

مهاباد – بالویز( سفیر) شهردار مهاباد ،گفت: ساخت و ساز در محوطه حیاط مسجد شاه درویش مهاباد دارای فاقد مجوز است  و باید متوقف شود  به گزارش سرویس فرهنگی و هنری ،پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز” کامران فاتح ” اظهار داشت : ساخت و ساز در محوطه حیاط مسجد شاه درویش مهاباد ،فاقـــد مجوزهای قانونی […]

مهاباد – بالویز( سفیر) شهردار مهاباد ،گفت: ساخت و ساز در محوطه حیاط مسجد شاه درویش مهاباد دارای فاقد مجوز است  و باید متوقف شود 

به گزارش سرویس فرهنگی و هنری ،پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز” کامران فاتح ” اظهار داشت : ساخت و ساز در محوطه حیاط مسجد شاه درویش مهاباد ،فاقـــد مجوزهای قانونی از ادارات مربوطه ی میــراث فرهنگی ، اداره اوقاف شهرســــتان و شـــهرداری می باشد.

“شهردار مهاباد ” افزود: پیرو پیگیـــری های شــورای اســـلامی شهر و برابر بازدیـــد کارشنـــاسان شهـــرداری از اداره ی تخلفات ساخـــتمانی و معاونـــت شهرسازی، ســـاخت و ساز صــــورت گرفته در داخل محوطه حیاط مســـجد شاه درویــش در دو قسمت مجزا بوده که یـــکی از قسمت ها در مرحله کرسی چینی فنداســـیون به مساحت ۱۱۰ متر مربع و قســـمت دوم در مرحـــله دیوارهای طرفین طبقه همـــکف بدون پوشــش سقف به مساحــت ۶۵ متر مربع فاقـــد مجوزهای قانونی از ادارات مربوطه ی میــراث فرهنگی ، اداره اوقاف شهرســــتان و شـــهرداری می باشد.

” کامران فاتح ” ادامه داد :  پرونـــده به کمــیسیون ماده صد ارجاع و طی حـــکم شماره ۱۵۶۶/۹۸ مورخه ۹۸/۶/۲۴ کمیسیون مذکور با لحاظ جـــمیع جهات از جـــمله عدم مجوزهـــای قانونی و ثـــبت مسجد شاه درویـــش در آثار مــیراث فرهنگی ، رای به تخریب صـــادر و شــهرداری نیز برابر حکم صــادره طی نامه ی ۹۸/۲/۰۱/۱۲۷۵۷/ص مورخه ۹۸/۷/۲ به اداره ی اوقاف شهرستان خواهان تخریب ابنــیه غیر مـــجاز شده است که متاســـفانه برابر گزارشات واصـــله تاکنون اقدامی در این راستا صــورت نگرفته است. لذا از اداره ی اوقــــاف شهرستان درخواست می شود نسبت به اجرای حکـــم صادره کمیـــسیون ماده ۱۰۰ اقــدام لازمه با عــنایت به ضــرب الاجل تعـــیین شده ، مــبذول نمایند.

مهاباد –پایگاه خبری تحلیلی بالویز– ۹۹/۰۲/۱۷ – ۱۶:۵۵