مشاور رئیس جمهور

استقرار عدالت اجتماعی شعار دولت است

عدالت امری ضروری است و خداوند بە آن امر کردە است

مهاباد/بالویز/سیاسی/مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت:شعار دولت سیزدهم استقرار عدالت اجتماعی است.

به گزارش سایت خبری بالویز«ماموستا عبدالسلام کریمی»اظهار داشت:یکی از شعارهای ریاست جمهوری ایجاد عدالت اجتماعی در جامعە است.

مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی افزود:دیدگاە نظام بە قومیت‌ها دیدگاهی کاملا یکسان است و بە هیچ وجە تفاوتی بین اقوام قائل نیست.

«کریمی»عنوان کرد:قومیت‌های مختلف بە سان رنگین‌کمان کشورند و هرچقدر این رنگ‌ها در کنار هم قرار بگیرند، زیبایی این رنگین‌کمان بیشتر خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی بیان کرد:در کنار هم قرار گرفتن قومیت‌ها،ایرانی توانمند و قدرتمند خواهد ساخت.

وی یادآور شد:همانگونه کە در اوایل انقلاب همە با هم و در کنار هم بودند، این اجتماع با عصارە مکتب و رهبری خردمند رهبر انقلاب منجر بە پیروزی شد.

«ماموستا عبدالسلام کریمی» ادامه داد:اگر اقوام و مذاهب مختلف در تعامل باهم نباشند زمینە سوء استفادە دشمنان را فراهم می‌کنند.

او اضافه کرد:پیروزی ما بر دشمن در گرو وحدت و یکسان بودن است؛لذا باید در تلاش بود تا این چالش بە یک فرصت تبدیل شود.

مشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت:این فرصت همچون پازلی است کە باید در هم تنیدە شود تا بە اقتدار و قدرت کشور افزودە شود.

وی یادآور شد:شعار ریاست جمهوری ایجاد عدالت اجتماعی در جامعە است، زیرا عدالت امری ضروری است و خداوند بە آن امر کردە است.

وی خاطرنشان کرد: جامعە ما امروزە نیازمند وجود مدیران آیندەنگر و دور اندیش است.

«کریمی» بر رفع مشکلات روحانیون تاکید کرد و افزود: حل مشکلات معیشتی و اشتغال و بحث مسکن روحانیون یکی از مسائلی است کە باید پیگیری شود.

وی بر حمایت بیشتر از مسئولان استانی و شهرستانی از حضور بانوان در مناسب مراکز علمی و آموزشی و اداری تاکید کرد.

به گزارش سایت خبری بالویز«ماموستا عبدالسلام کریمی» و هیئت همراه روز پنج شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان حضور داشتند.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۳/۰۲/۲۸-۰۰:۳۰:۱۵/ خبر ۴۲۳۳/کدخبر۲۰۲۵۹/ ج ۸۵/