دختر مهابادی دیپلم افتخار جشنواره هنرهای زیبای کشور چک را دریافت کرد

دختر مهابادی دیپلم افتخار جشنواره هنرهای زیبای کشور چک را دریافت کرد

دختر مهابادی دیپلم افتخار جشنواره هنرهای زیبای کشور چک را دریافت کرد

دختر مهابادی دیپلم افتخار جشنواره هنرهای زیبای کشور چک را دریافت کرد