آغاز اجراي آزمايشي «نظام دوري» اول ابتدايي در ۶۴۰ کلاس درس سراسر كشور

آغاز اجراي آزمايشي «نظام دوري» اول ابتدايي در ۶۴۰ کلاس درس سراسر كشور

آغاز اجراي آزمايشي «نظام دوري» اول ابتدايي در ۶۴۰ کلاس درس سراسر كشور

آغاز اجراي آزمايشي «نظام دوري» اول ابتدايي در ۶۴۰ کلاس درس سراسر كشور