۱۰۰ میلیون دُز واکسن تب برفکی پارسال در کشور توزیع شد

۱۰۰ میلیون دُز واکسن تب برفکی پارسال در کشور توزیع شد

100 میلیون دُز واکسن تب برفکی پارسال در کشور توزیع شد

۱۰۰ میلیون دُز واکسن تب برفکی پارسال در کشور توزیع شد