مشاور فرهنگی و رسانه ای امام جمعه مهاباد منصوب شد

مشاور فرهنگی و رسانه ای امام جمعه مهاباد منصوب شد

مشاور فرهنگی و رسانه ای امام جمعه مهاباد منصوب شد

مشاور فرهنگی و رسانه ای امام جمعه مهاباد منصوب شد