گلخانه + مهاباد+ گل تزینی + صیفی جات

بیش از ۲۰ هزار متر مربع گلخانه در مهاباد وجود دارد