بیش از ۷۲هکتار گلخانه در آذربایجان غربی فعال است

بیش از ۷۲هکتار گلخانه در آذربایجان غربی فعال است

بیش از 72هکتار گلخانه در آذربایجان غربی فعال است

بیش از ۷۲هکتار گلخانه در آذربایجان غربی فعال است