جلد نخست کتاب قانون در طب به زبان کُردی در مهاباد ترجمه شد

جلد نخست کتاب “قانون در طب”به زبان کُردی در مهاباد ترجمه شد

جلد نخست کتاب "قانون در طب"به زبان کُردی در مهاباد ترجمه شد

جلد نخست کتاب “قانون در طب”به زبان کُردی در مهاباد ترجمه شد