ساختمان دانشکده علوم پزشکی مهاباد افتتاح شد

ساختمان دانشکده علوم پزشکی مهاباد افتتاح شد

ساختمان دانشکده علوم پزشکی مهاباد افتتاح شد

ساختمان دانشکده علوم پزشکی مهاباد افتتاح شد