۲ پروژه عمرانی و گاز رسانی در مهاباد افتتاح شد

۲ پروژه عمرانی و گاز رسانی در مهاباد افتتاح شد

2 پروژه عمرانی و گاز رسانی در مهاباد افتتاح شد

۲ پروژه عمرانی و گاز رسانی در مهاباد افتتاح شد