بهره برداری از ۵ طرح عمرانی،مخابراتی و آموزشی در مهاباد

بهره برداری از ۵ طرح عمرانی،مخابراتی و آموزشی در مهاباد

بهره برداری از 5 طرح عمرانی،مخابراتی و آموزشی در مهاباد

بهره برداری از ۵ طرح عمرانی،مخابراتی و آموزشی در مهاباد