افتتاح ۲ پروژه درمانی و گردشگری در مهاباد

افتتاح ۲ پروژه درمانی و گردشگری در مهاباد

افتتاح 2 پروژه درمانی و گردشگری در مهاباد

افتتاح ۲ پروژه درمانی و گردشگری در مهاباد