رویدادهای هفته گذشته در عکس نوشته بالویز

مهاباد/بالویز/ سرویس فیلم/رویدادهای فرهنگی،هنری،اقتصادی،اجتماعی ،ورزشی، سیاسی، سایت خبری بالویز در قالب فیلم هر هفته منتشر می شود. در این عکس نوشته ها  تصاویر خبری و عنوان خبری در هفته گذشته در سطح شهرستان مهاباد و منطقه در قالب تصویر ارائه شده است . مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۵/۳۰ – ۱۴:۳۰:۲۱ / خبر ۲۸۳۴/ کد خبر ۱۳۵۴۶ / ش

رویدادهای هفته گذشته در عکس نوشته بالویز

مهاباد/بالویز/ سرویس فیلم/رویدادهای فرهنگی،هنری،اقتصادی،اجتماعی ،ورزشی، سیاسی، سایت خبری بالویز در قالب فیلم هر هفته منتشر می شود.

در این عکس نوشته ها  تصاویر خبری و عنوان خبری در هفته گذشته در سطح شهرستان مهاباد و منطقه در قالب تصویر ارائه شده است .

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۵/۳۰ – ۱۴:۳۰:۲۱ / خبر ۲۸۳۴/ کد خبر ۱۳۵۴۶ / ش