شکارچی متخلف در دام یگان حفاظت اشنویە گرفتار شد

مهاباد/بالویز/رئیس اداره حفاظت از محیط زیست اشنویه گفت:انتشار شکار یک شکارچی در فضای مجازی وی را دام یگان حفاظت اشنویه گرفتار کرد. به گزارش سرویس محیط زیست،پایگاه خبری بالویز“کریم خضری” با اعلام این خبر افزود:مدتی قبل در حین رصد فضای مجازی متوجە گردید کە شخصی با اسم مستعار در فضای مجازی اقدام بە انتشار تصاویر […]

شکارچی متخلف در دام یگان حفاظت اشنویە گرفتار شد

مهاباد/بالویز/رئیس اداره حفاظت از محیط زیست اشنویه گفت:انتشار شکار یک شکارچی در فضای مجازی وی را دام یگان حفاظت اشنویه گرفتار کرد.

به گزارش سرویس محیط زیست،پایگاه خبری بالویز“کریم خضری” با اعلام این خبر افزود:مدتی قبل در حین رصد فضای مجازی متوجە گردید کە شخصی با اسم مستعار در فضای مجازی اقدام بە انتشار تصاویر و فیلمهایی نمودە بود کە در آنها تعداد ۳۰ سر خرگوش و ۷قطعە کبک بە طرزی دهشتناک و بە دور از هرگونە اصول و اخلاق انسانی شکار و زجر کش می شدند. در برخی از فیلمها زجە و زاری خرگوشهای زخمی کە موضوع خندە و تمسخر چند شخص قصی القلب قرار گرفتە بود، دل هر بینندەای را بە لرزە در می آورد.

رئیس ادارە حفاظت محیط زیست اشنویە اظهار کرد:موضوع بە شکلی جدی از سوی یگان حفاظت شهرستان اشنویە مورد بررسی و پیگری قرار گرفت و بعد از مدتی سرنخهایی از شخصی کە تصاویر را پخش نمودە بود بە دست آمد تا اینکە فرد مورد نظر در یکی از شهرستانهای مجاور شناسایی  و بعد بر اساس گزارشهای دریافتی متوجە گردید کە نامبردە در زیستگاههای اشنویە نیز اقدام بە شکار نمودە است. فلذا بلافاصلە در دادسرای اشنویە پروندە قضایی برای نامبردە تشکیل گردید.

“خضری”افزود:با تشکیل پروندە در دادسرای اشنویە و ارجاع نیابت قضایی بالاخرە شخص مذکور در یکی از شهرستانهای مجاور توسط نیروی انتظامی دستگیر و نهایتا بعد از تفهیم اتهام قرار تامین برایش صادر  گردید.

“خضری” در ادامە ضمن تقدیر از دادستان و دادیار پروندە کە با نهایت دقت و حساسیت پیگیر پروندە بودەاند ، با توجە بە ماهیت پروندە ضمن بر شمردن حرکت این شخص و همراهان او از مصادیق حیوان آزاری ،گفت:حرکات زشت و ناپسند آنان خارج از عرف معمول شکار بودە و در شکوائیە این ادارە  جنبەهای عمومی جرم و تشویش و مخدوش نمودن اذهان عمومی نیز مورد توجە قرار گرفتە است.

شهرستان اشنویه یکی از شهرهای جنوب استان آذربایجان غربی است .

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۲/۱۶- ۱۵:۱۰:۵۳ / کد خبر ۲۴۰۹ / ش