صفحه نخست » شماره تماس های اضطراری

نیروی انتظامی ۱۱۰
آتش نشانی ۱۲۵
اورژانس ۱۱۵
اورژانش اجتماعی ۱۲۳