نقوش کنده کاری شده ،صخره نگاری های روستای عقربلو در شاهیندژ

مهاباد-بالویز،سفیر-نقوش کنده کاری شده و صخره نگاری های روستای عقربلو ی شاهیندژ، با توجه به تکنیک به کار رفته متعلق

بیشتر بخوانید