وقتی آسانسور گیر می کند ،چه کار کنیم ؟

مهاباد-بالویز،سفیر-حتی فکر کردن به این موضوع که امکان دارد روزی در آسانسور گیر کنیم وحشتناک است ولی بهتر است بدانیم

بیشتر بخوانید