کیفی سازی آموزش، الویت اول است

بمنظور تاثیرگزاری حداکثری آموزشهای مهارتی می‌طلبد کیفیت این آموزشها بیشتر از پیش مورد توجه قرار بگیرد، به گزارش پایگاه خبری

بیشتر بخوانید