وقف بیش ده هزار کتاب توسط اندیشمند سردشتی به اوقاف و شهرداری سردشت

مهاباد-بالویز،سفیر-شهردار سردشت گفت : محقق و اندیشمند سردشتی  ۱۲ هزار کتاب را به شهرداری و اوقاف این شهرستان اهدا  و 

بیشتر بخوانید