فلامینگوها، پرندگانی اجتماعی هستند

مهاباد-بالویز،سفیر-یک گله معمولی فلامینگوها ازچند ده پرنده تشکیل شده،گله هایی حاوی یک میلیون فلامینگو و یا بیشتر نیز ثبت شده

بیشتر بخوانید

۹۹درصد سیست آرتمیای مورد نیاز کشور از واردات تامین می‌شود

مهاباد-بالویز”سفیر– رییس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور،گفت : بیش از ۹۹ درصد سیست آرتمیای مورد نیاز کشور از واردات تامین می‌شود

بیشتر بخوانید