۳۳ زوج در اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده در ارومیه آشتی کردند

مهاباد/بالویز.رئیس شوراهای حل اختلاف استان آذربایجانغربی از آشتی ۳۳ زوج در اجرای طرح تحکیم بنیان خانواده با میانجیگری اعضای شعب

بیشتر بخوانید