کودکان در اسپانیا بعد از مدت ها از خانه خارج شدند

مهاباد – بالویز ( سفیر) دولت اسپانیا به کودکان زیر ۱۴ سال اسپانیایی اجازه داده شد تا برای اولین بارپس

بیشتر بخوانید