تشکیل و راه اندازی کمپین ،مهابادی ها درخانه بمانیم

مهاباد.بالویز .سفیر. کمپین مهابادی ها در خانه هایمان بمانیم در فضای مجازی مهاباد جهت توصیه های بهداشتی وپیشگیری از ویروس

بیشتر بخوانید