رها سازی چهل میلیون مترمکعب آب سد مخزنی مهاباد  

مهاباد- بالویز ( سفیر) – جهت مدیریت منابع آبی و همچنین مصارف سدهای  مخزنی حوضه دریاچه ارومیه آب سد مخزنی

بیشتر بخوانید