اولیای دم از قصاص نفس در زندان شهرستان میاندوآب گذشتند

مهاباد بالویز”سفیر– رئیس زندان میاندوآب گفت:با گذشت اولیای دم ، یکی از زندانیان زندان میاندوآب که در زندان مرکزی ارومیه

بیشتر بخوانید